Kontaktujte nás

Tel.: +420 267 184 745
       +420 267 184 749
Fax: +420 267 184 744
E-mail: prodej@yuki.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Prodávající:
Pyramida Průhonice s.r.o.
U Pyramidy 721 Průhonice
IČ: 25113429
DIČ: CZ25113429
Č.Ú. 43-5469520217/0100 KB, a.s.
e-mail: prodej@yuki.cz
 (dále jen "dodavatel" nebo „prodávající“)

 

2. OBJEDNÁVKA
Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná. Objednávku je možné stornovat pomocí emailu info@ndmoto.cz, do šesti hodin od obdržení potvrzení o úspěšném objednání. V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 10,-Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby). Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

3. ZASLÁNÍ
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době Českou poštou. Zboží z nabídky internetového obchodu zašleme kupujícímu většinou již následující pracovní den (nejpozději do 4 pracovních dnů), pokud objednávka bude doručena a přijata do 12:00 hodin dne předchozího. Pokud vznikne objednávka ve svátek nebo ve dnech pracovního klidu, považuje se za den přijetí pracovní den následující po dnech pracovního klidu nebo svátků. Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. U každé objednávky je nutné uvést telefonní číslo nebo email. V případě, že objednaného zboží nebude dostatečné množství na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravní operátor a to na území celé České republiky, tak Slovenské republiky. Náklady na zaslání hradí kupující.
Balík do ruky České pošty
- Aktuální ceny dopravy najdete na stránkách www.ndmoto.cz v sekci poštovné a sledování
Osobní odběr
Prodejna náhradních dílů na adrese Pyramida Průhonice s.r.o. U Pyramidy 721 Průhonice
Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má tyto možnosti uhrazení kupní ceny za zboží:
- Dobírkou
- Při osobním odběru hotově (na adrese dodavatele)


4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli nejlépe písemnou formou. Za vady vzniklé přepravcem kupující neodpovídá. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Kupující je povinen prohlédnout při převzetí zboží tak, aby zjistil případné zjevné vady.
Záruka se nevztahuje na:
- vady vzniklé běžným opotřebením,
- vady vzniklé nesprávným použitím výrobku,
- vady vzniklé nesprávným skladováním,
- vady vzniklé nesprávnou manipulací a montáží,
- vady vzniklé používáním pro sportovní a jiné extrémní aktivity,
- vady vzniklé použitím věci k jinému účelu a daný typ než pro který je určena.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Právo kupujícího na odstoupení
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Kupující - spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, dále jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od dostoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající může po kupujícím – spotřebiteli požadovat úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Podrobnosti a následky odstoupení od smlouvy spotřebitelem jsou uvedeny v § 1832 občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy je možné provést pouze písemně doručené na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní plnění dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující – spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, nepřevzetí zboží kupujícím nebo v případě porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Ochrana osobních údajů. Zadané osobní údaje našich zákazníků při registraci shromažďujeme a uchováváme prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečených databází. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prohlašujeme, že jsme podnikli veškerá možná opatření, abychom tyto údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích osob.
Omezení nakládání s údaji. Nebudeme bez předchozího svolení zákazníka zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje zákazníka z jeho osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami.
Zpracování osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že jsme oprávněni zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých zákazníků pro vlastní potřeby, tj. pro poskytování služeb podle těchto všeobecných podmínek.
Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje zákazník v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákazník dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména pro cílení reklamy zákazníkům a zasíláním obchodních sdělení.
Předávání osobních údajů. Provedením registrace uděluje zákazník souhlas s předáním osobních údajů správci Pyramida Průhonice s.r.o., a v případě zasláním objednaného zboží na doručovací adresu, budou osobní údaje předány přepravní společnosti. Zvolená přepravní společnost je povinna zabezpečit předané osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako správce.
Doba udělení souhlasu. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let, pokud není zákazníkem vysloveně odvoláno.
Zpracovatel. Správce je jediným zpracovatelem osobních údajů.
Odvolání souhlasu. Zákazník je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas odvolat na adrese správce, popř. na emailové adrese: oou@pyramidapruhonice.cz
Přístup zákazníka k údajům. Zákazník má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to na adrese správce, popř. na emailové adrese: oou@pyramidapruhonice.cz

 


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ndmoto.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmi obchodními podmínkami řádně seznámil a byl o svých právech řádně poučen.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (poštovné) hradí kupující. Zálohová platba není vyžadována
V případě stížnosti spotřebitele se tento může obrátit na orgán dozoru – Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo písemně na Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2.
 

 

©Copyright 2019 | Ochrana osobních údajů | Zpracování osobních údajů | www.yuki-shop.cz  ReadyShops